Algemene voorwaarden: Jan Verhoeven verhuur hierna te noemen J.V.V.

 1. Alle goederen welke bij J.V.V. worden gehuurd, blijven altijd eigendom van J.V.V.
 2. J.V.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van gehuurde goederen. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan zijde van J.V.V.
 3. Meubilair verhuurd door J.V.V. mag niet nat worden. Door wateroverlast of regen e.d. veroorzaakte schade dient vergoed te worden door huurder aan J.V.V.
 4. Voor de van J.V.V. gehuurde goederen blijft de huurder immer aansprakelijk tot het moment dat verhuurder deze voor gezien ontvangen heeft. De gehuurde goederen dienen bij het retourneren op gelijke wijze als bij ontvangst te worden afgeleverd en te zijn verpakt.
 5. Tenzij anders tussen J.V.V. en huurder is overeengekomen dienen alle leveringen contant te worden voldaan bij aanvang van huurperiode. J.V.V. zal aanspraak maken op wettelijke rente over het bedrag van de rekening als deze niet binnen veertien dagen wordt voldaan.
 6. Is de huurder in gebreke of in verzuim met zijn betalingsverplichting of een ander van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging ten laste van huurder. Inclusief de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van euro 75,00.
 7. J.V.V. raadt de huurder aan, in het belang van huurder om de goederen na te zien voor gebruik en mogelijke tekorten en dergelijke onmiddellijk aan J.V.V. door te geven. Het melden van breuk en tekorten moet geschieden voordat de goederen in gebruik worden genomen. Nadien melden is niet ontvankelijk.
 8. Tegen de daarvoor geldende en gebruikelijke tarieven worden breuk of verlies van goederen in rekening gebracht.
 9. Goederen dienen gereinigd door huurder aan J.V.V. te worden teruggeleverd. Bij het in gebreke blijven hiervan zal door J.V.V. tegen kostprijs van het reinigen aan de huurder in rekening worden gebracht.
 10. Annulering: bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang huurdatum kan door verhuurder 40 % van de huurprijs in rekening worden gebracht.
 11. Op alle overeenkomsten tussen Jan Verhoeven Verhuur en huurders is ten alle tijden het Nederlands recht van toepassing 

Vandaag 4 | Totaal 15122